Vides politika


SIA „Roadeks” savā darbībā finansiālo un tehnisko iespēju robežās pastāvīgi samazina negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, ievērojot LR likumus un tiesību aktus, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās vides prasības. Mēs apņemamies:

1.Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību.
2.Izvirzīt un pārskatīt vides mērķus un uzdevumus, kuri vērsti uz enerģijas un dabas resursu saglabāšanu un atkritumu daudzumu samazināšanu.
3.Veidot personāla vides apziņu katrā darba vietā un visos līmeņos.
4.Darīt zināmu mūsu darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem mūsu vides politiku, kā arī informēt sabiedrību un citas ieinteresētās puses par mūsu aktivitātēm vides jomā.

Sniedzot pakalpojumus un veicot darbības, SIA “Roadeks”, savu iespēju robežās, izvērtē un pēc iespējas samazina kaitējumu videi, kā arī nepārtraukti pilnveido un uzlabo savu sniegumu vides jomā.SIA “Roadeks” veic personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, publicitātes vajadzībām un vēsturisku notikumu iemūžināšanai.

SIA “Roadeks” apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 prasības un rūpējas par rīcībā esošo personas datu drošību. SIA “Roadeks” īsteno drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādes un uzglabāšanas drošības līmeni. SIA “Roadeks” darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties.
SIA “Roadeks” veic personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, publicitātes vajadzībām un vēsturisku notikumu iemūžināšanai.

SIA “Roadeks” apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 prasības un rūpējas par rīcībā esošo personas datu drošību. SIA “Roadeks” īsteno drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādes un uzglabāšanas drošības līmeni. SIA “Roadeks” darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties.